Wednesday, August 30, 2006

Father

For June F., whose father passed away today. While for him, it has been a case of "when the time will come," losing a dear one, especially in this place where one can do nothing for them or their other grieving loved ones, can never be easy.

To Our Father in Heaven, I pray for a safe flight for June and a heavenly journey for his father.

To my father (whom I also hope is in Heaven), I still miss you too.

AMA
(George Canseco, sung by Basil Valdez)

Mahal naming Ama nasasalangit Ka
Sa ngalan Mo nawa lahat ay sumamba
Mapasaamin ang Iyong kaharian
Sa lupa'y masunod Iyong kalooban
Katulad ng sa kalangitan.

Bigyan N'yo po sana ngayon ng pagkain
Pang-araw-araw na ikabubuhay namin
At sa aming sama at 'di tamang gawa
Ama kami nawa ay patawarin
Habang kami sa iba ay nagpapatawad din.

Akayin Mo kaming umiwas sa tukso
Iligtas sa samang laganap sa mundo
Dahil nasa sa Iyo tanging kaharian
Kapangyarihan at kaluwalhatian
Magpakailanman,
Hanggang walang hanggan . . .

Akayin Mo kaming umiwas sa tukso
Iligtas sa samang laganap sa mundo
Dahil nasa sa Iyo tanging kaharian
Kapangyarihan at kaluwalhatian
Magpakailanman,
Hanggang walang hanggan . . .

Siya nawa, Siya nawa.

No comments: