Tuesday, July 05, 2005

Desiderata Redux

Max Ehrmann wrote "Desiderata" or "Things to be Desired" in 1927. It has been attributed to an older time, and to other authors, but this piece stands the test of time. It offers the most practical wisdom anyone can ever expect.

When my father was approaching the nadir of his life (though we never realized it), he took an active interest in Desiderata and decided to make a Filipino translation. His treatment was more New Age, in keeping with the fads of the time (the drama of "Seth Speaks" comes to mind). My father's interpretation notwithstanding, I also decided to translate it myself.

It's been a while, and my Filipino has gotten really rusty, so my translation may seem uneven and in places may be outright wrong.

In whatever form, this piece has been an inspiration to me. The things to be desired are so practical some people don't even know they are there.

D E S I D E R A T A

Go placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence.

As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly; and listen to others, even to the dull and the ignorant; they too have their story. Avoid loud and aggressive persons; they are vexations to the spirit.

If you compare yourself with others, you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself.

Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is; many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism.

Be yourself. Especially, do not feign affection. Neither be cynical about love,for in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass.

Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself.

You are a child of the universe no less than the trees and the stars; you have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be. And whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.

Be cheerful. Strive to be happy.

And now, for the Filipino version:

Humayo ka nang matiwasay sa gitna ng ingay at pagmamadali, at alalahanin mong may kapayapaan pang mahahanap sa pananahimik.

Hanggang sa iyong makakayang walang pagsusuko sikapin mong maging mabuti ang pakikitungo mo sa lahat ng tao. Bigkasin mo ang katotohanan mo nang banayad at tahasan, at makinig ka sa iba, kahit na sa mga tanga man o mangmang; mayroon din silang maibabahagi. Iwasan mo ang mga taong maiingay at tampalasan, nakaliligalig lamang sila ng kaluluwa.


Kung ihahambing mo ang sarili mo sa iba maaaring maging palalo at mapaghinanakit ka, sapagkat sadyang may lalamang sa iyo at mayroon kang lalamangan.

Tamasahin mo ang iyong tagumpay at balakin. Bigyan mo ng kaukulang pansin ang iyong gawain, kulang man ng halaga ito sa iba; ito’y tunay na kayamanan sa pabagu-bagong kapalaran ng panahon.Mag-ingat ka sa iyong paghahanapbuhay, sapagkat puno ng paglilinlang ang mundo. Ngunit huwag ka sanang mabulag nito sa anumang kabutihang taglay; kay raming nagpupunyagi para sa dakilang mithiin, at kahit saan matatagpuan mo ang kabayanihan.

Magpakatotoo ka sa sarili mo. Higit sa lahat, huwag kang magkunwa ng pagsinta, at huwag mo ring kutyain ang pagmamahal, sapagkat sa harap ng kawalan at pagkabigo, ito’y palaging sumisibol tulad ng damo.

Magiliw mong tanggapin ang ipinapayo ng nagdaraang taon, at malugod mong iwanan ang mga bagay ng iyong kabataan. Bigyang mo ng kalinga ang lakas ng loob bilang panangga sa biglang balikwas ng kapalaran. Ngunit huwag mong gambalain ang iyong sarili ng masamang guniguni. Maraming pangamba ay bunga ng pagod at kalungkutan. Maliban na lamang sa disiplinang nakabubuti, maging banayad ka sa sarili mo.

Ika’y anak ng sanlibutan tulad din ng mga puno at mga tala; may karapatan ka mabuhay rito. At maliwanag man o hindi para sa iyo, tiyak na karapat-dapat ang pag-usbong ng sanlibutan.

Samakatuwid, makipagtuos ka na sa Diyos anuman ang pag-aakala mo sa kanya. At kahit anuman ang iyong larangan at hangarin, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihin mo ang kapayapaan sa kaluluwa mo. Datapuwat may kasinungalian, aliwaswas, at nawasak na pangarap, maganda pa rin ang daigdig na ito.

Magpakagalak ka. Sikapin mong maging maligaya.

No comments: